Privacyverklaring

Privacyverklaring van Smolenaars BV, Kloosterstraat 87, 6093 CW  Heythuysen
Smolenaars BV verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Smolenaars BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld gegevens over uw woonsituatie.
- Bankrekeningnummer (IBAN) 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Smolenaars BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Waarom we uw gegevens nodig hebben 
Smolenaars BV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
- om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of in dat kader contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is; dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
- Smolenaars BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld factuurgegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst. 

Hoe lang we gegevens bewaren 
Smolenaars BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: tenminste zeven jaar voor factuurgegevens; tenminste zeven jaar voor gegevens over de aan u geleverde producten in verband met het kunnen leveren van service en garantie. Uw gegevens worden niet bewaard als u geen klant van ons wordt. 

Delen met anderen 
Smolenaars BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien van toepassing sluiten wij met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij zelf hanteren. Smolenaars BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar info@smolenaars.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Smolenaars BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging
Smolenaars BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn onze firewalls en virusscanners up-to-date en wisselen wij regelmatig onze wachtwoorden. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@smolenaars.nl of telefonisch via 0475-49 21 63. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Gebruik van Cookies
Smolenaars BV gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Smolenaars BV gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om onze website naar behoren te laten werken. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 5 oktober 2018.